OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Fakturační údaje:

Nutri Czech Nutraceuticals s. r. o.

Velká Hradební 619/33

400 01, Ústí nad Labem

IČ: 08593141

DIČ: CZ08593141

Zapsané v obchodním rejstříku, spisová značka: C 44300 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) platí pro nákup v internetovém obchodě www.nutriczech.cz. V souladu s § 1751 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.nutriczech.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu”).
• Převzetím zboží kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Dodací podmínky

 • Zboží bude kupujícímu dodáno na základě závazné objednávky.
 • Zásilky budou odeslány objednateli nejdéle v lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle do tří dnů od přijetí objednávky, nebo aby objednateli nejdéle ve lhůtě tří dnů od přijetí objednávky bylo oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat.
 • Česká pošta doručí zásilku na udanou adresu. Pokud nebudete zastiženi, zásilka bude uložena na příslušné poště, kde si ji můžete vyzvednout v souladu s podmínkami České pošty.
 • Objednávka hrazená bankovním převodem bude rezervována 14 dní, pokud do této doby neobdržíme platbu na náš účet, bude stornována. Po dohodě lze samozřejmě tuto dobu prodloužit.
 • Zanechání telefonního kontaktu urychlí případné řešení problémů při nedostupnosti některé z položek.
 • Při platbě převodem bude zboží expedováno až po obdržení platby na náš účet!
 • Při doručení zásilky si vždy řádně prohlédněte obal a při poškození zásilky vždy sepište s dopravcem protokol a zašlete poškozenou zásilku zpět.

Platební podmínky, možnosti platby a doručení

 • platba po předchozí platbě na účet 62 Kč 
 • Slovensko po předchozí platbě na účet 126 Kč 
 • osobní odběr po předchozí platbě na účet ZDARMA

*Ceny jsou konečné včetně dopravy Českou poštou

 

Prodávané zboží

 • Před použitím přípravků pečlivě čtěte příbalový leták!
 • Na  www.nutriczech.cz, jsou prodávány doplňky stravy (potraviny pro zvláštní výživu).
 • Poradenství je dostupné během pracovní doby: Po – Pá 9:00 – 17:00. Tel.: + 420 776 675 907 nebo na e-mailové adrese info@nutriczech.cz .
 • Neneseme odpovědnost za nesprávné použití doplňku stravy (potraviny pro zvláštní výživu).
 • Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku nebo doporučením Vašeho lékaře či lékárníka.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží bylo vyprodáno, již se nevyrábí nebo se výrazně změnila jeho cena.

Reklamace

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu).

Peníze za zboží budou navráceny po dohodě se zákazníkem poštovní poukázkou nebo budou peníze vráceny v plné výši převodem na účet (v tomto případě prosím přiložte všechny potřebné údaje k reklamovanému zboží).

Zákazník je povinen zkontrolovat při převzetí zda zásilka není viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme ji a neprodleně nás kontaktuje.

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží. Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí, vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží. V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu nebo náhradu škody. To neplatí, stanoví-li zákon závazně něco jiného. Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna. Oznámení o vadách musí obsahovat číslo faktury, popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, počet vadných kusů s uvedením daného produktu a čísla objednávky.  Nárok na náhradu škody může kupující uplatnit pouze v případě škody prodávajícím zaviněné. Výše nároku na náhradu škody je omezena přímou škodou a hodnotou objednávky.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 150,– Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny specializované společnosti k vy­máhání včetně všech nákladů s tím spojených.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, tyto budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetím stranám.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2022.